સાઈન ઈન | રજીસ્ટર

સ્ટોક્સ ફંડ્સ એફએન્ડઓ કોમોડિટી

કોમોડિટી

 
કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ) ભાવ બદલાવ
સોના (5 એપ્રિલ) 30430.00 -46.00
ચાંદી (5 માર્ચ) 38376.00 -264.00
કાચુ તેલ (19 માર્ચ) 3991.00 -8.00
नैचुरल गैस (23 ફેબ્રુઆરી) 172.30 -0.30
એલ્યુમિનિયમ (28 ફેબ્રુઆરી) 141.40 -1.35
ચણા (28 ફેબ્રુઆરી) 456.40 -4.05
નિકલ (28 ફેબ્રુઆરી) 877.20 -16.60
लेड (28 ફેબ્રુઆરી) 164.15 -1.40
जिंक (28 ફેબ્રુઆરી) 227.60 -3.05
મેન્થા તેલ (28 ફેબ્રુઆરી) 1256.00 -33.70
कपास (28 ફેબ્રુઆરી) 20070.00 +60.00